ประวัติความเป็นมา
สำนักงานการท่องเที่ยว
กรมการทหารช่าง
  ปี ๒๕๔๕ กรมการทหารช่างได้รับงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์บริการ
การท่องเที่ยวภายในหน่วยทหาร ตามแผนงานโครงการของกองทัพบก
โดยได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อปี ๒๕๔๕
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อเสริมสร้างประสบการชีวิต
ให้กับผู้มาใช้บริการเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อทหารและกองทัพ
เพื่อให้ประชาชนและเยาวชน
ได้เรียนรู้ทักษะทางทหาร และความมีระเบียบวินัย
เพื่อส่งเสริมและเผยแผ่การ
ท่องเที่ยวภายในหน่วยทหาร
ให้ประชาชนได้รับทราบมากยิ่งขึ้น
เป้าหมายการดำเนินงาน
ด้านบริการสังคม ได้แก่การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สนับสนุนการฝึกอบรมโครงการต่างๆ ของสถาบันการศึกษา บริษัท ห้างร้านองค์กรเอกชน รวมทั้ง
หน่วยงานราชการอื่นๆ
ด้านเศรษฐกิจ  เป็นการสร้างงานจ้างงานและกระจายรายได้ให้กับกำลังพลและครอบครัวภายในหน่วยทหาร และสังคมส่วนรวม
วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวกองทัพบก
การท่องเที่ยวในเขตทหาร
กองทัพบก เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่มิได้แสวงผลกำไรทางธุรกิจ
แต่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่ให้ประโยชน์ทางอ้อม และให้คุณค่าต่อสังคม ในด้านการพัฒนาความคิดการสร้างจิตสำนึกความ
มีระเบียบวินัย 
อันจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ

                                 กิจกรรมภายในค่าย
 

      ศูนย์กิจกรรมนันทนาการและผจญภัยค่ายบุรฉัตร
    กิจกรรมฝึกอบรม สัมมนา

- ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม การทำงานร่วมกับผู้อื่น

- ฝึกให้เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี

- ฝึกให้รู้จักวางแผน แก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน

- ฝึกให้เข้าใจตนเอง ผู้อื่น รู้จักเสียสละเพื่อทีม

- ฝึกในด้านการสื่อสาร การสั่งงาน การกระจายงาน และมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

- ฝึกให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

- ฝึกให้เชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก

  -               กิจกรรมทดสอบกำลังใจ

                       -  ด่านเชือก Sky Walk 
 -                     -  หน้าผาจำลอง
               - เลื่อนข้าม 
 
 
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

 

หมายเลขโทรศัพท์ 032 - 391604 ,(ทบ.)52056
มือถือ 086 - 3045721
 
       พระบรมรูปรัชกาลที่ ๕

ศาลาวงกลม
เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ อยู่ในศาลารูปทรง ๘ เหลี่ยม  บริเวณหน้าบก.ช. ๑๑ เป็นที่เคารพสักการะของ   กำลังพล ครอบครัว และบุคคลทั่วไปเดินทางมาสักการะอยู่เสมอ
 
                  ถ่ำระฆัง

ถ้ำระฆัง
อยู่ภายในบริเวณสนามกอล์ฟภาณุรังษี เป็นถ้ำหินปูนตั้งอยู่บนเขาพญาปราบที่อยู่ในเทือกเขางูเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสยัมภู และที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อพญาปราบซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ 22 พ.ย.36 ในสมัย พล.ต.สมศักดิ์  ชุติมันต์ ดำรงตำแหน่ง ผบ.พล.ช. ภายในถ้ำมีหินย้อยเป็นรูประฆัง จึงได้ชื่อว่า ถ้ำระฆัง ปัจจุบันมีค้างคาวอาศัยอยู่จำนวนมาก จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ถ้ำค้างคาว ที่ผนังถ้ำมีจารึกลายฝีพระหัตถ์พระปรมาภิไธยย่อ จปร. พร้อมกับตัวเลข ๑๑๘ สันนิษฐานว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสถ้ำนี้เมื่อ รศ. ๑๑๘(พ.ศ.๒๔๔๒) ภายในถ้ำเป็นที่อาศัยของฝูงค้างคาวจำนวนมาก เวลาประมาณ ๑๘๐๐ ของทุกวันจะเห็นฝูงค้างคาวนับล้านตัวบินออกจากถ้ำเป็นขบวนยาวเหยียดเป็นภาพที่สวยงามมาก